Logo de l'OEP
Logo de l'OEP

Against English : Pleidooi voir het Nederlands (nl, fr)


Zuletzt aktualisiert: 27 Apr 2020

nl

In samenwerking met Athenaeum Boekhandel

Het Engels heeft het Nederlands al bijna verdrongen aan de universiteiten en neemt sluipenderwijs het middelbaar en lager onderwijs over. Meer dan zestig procent van wat er aan vertaalde romans in de boekhandel ligt, komt uit het Engelse taalgebied. Onze media? Helemaal gericht op Amerikaanse voorbeelden – alsof er geen Italiaanse, Franse, Spaanse en Duitse nieuwsbronnen bestaan. Met de auteurs van de bundel 'Against English' analyseren we de verengelsing van de wereld en leren we over de rijkdom van diversiteit.

Against English, onder redactie van Lotte Jensen, Niek Pas, Daniël Rovers en Koen Gulik, is geboren uit verzet. Verzet tegen de verengelsing van taal en maatschappij. De auteurs willen laten zien welke reële gevaren er kleven aan onze massale toevlucht tot het Engels. Met de dominantie van de taal komt namelijk ook de dominantie van het denken. Het Anglo-Amerikaanse wereldbeeld bepaalt de kijk op economie, politiek en overheid. De overheid dient zich terug te trekken en zo veel mogelijk over te laten aan het individu. En de samenleving? Die wordt onderworpen aan het principe van de markt. Alwaar men het liefst in Engels jargon spreekt. Aan de hand van korte lezingen door auteurs van Against English leren we over de portee van het boek. Een eerste exemplaar wordt aangeboden aan Frits Spits.

Over de sprekers

Daniël Rovers is schrijver – onder meer van de roman De waren en de essaybundel Bakvis – en redacteur van De Witte Raaf. In duo vertaalde hij David Foster Wallace’ postume roman De bleke koning.

Niek Pas is als universitair docent Franse geschiedenis verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Van zijn hand verschenen onder andere Macron en de nieuwe Franse revolutie (2017) en De geschiedenis van Frankrijk in een notendop (2008).

Lotte Jensen is hoogleraar Nederlandse literatuur- en cultuurgeschiedenis aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Ze publiceerde onder meer Verzet tegen Napoleon (2013) en Vieren van vrede. Het ontstaan van de Nederlandse identiteit, 1648-1815 (2016).

Fouad Laroui is schrijver en als universitair docent Franse taal en cultuur verbonden aan de Universiteit van Amsterdam.

Koen van Gulik is uitgever van Wereldbibliotheek en oprichter van de Aiecica – l’Association internationale des éditeurs contre l’impérialisme culturel angloaméricain, de Internationale vereniging van uitgevers tegen het Anglo-Amerikaanse cultuurimperialisme.

Eva Wissenburg is literair vertaler Frans en redactielid van Filter, tijdschrift over vertalen. Ze vertaalde onder meer werk van Julien Benda, Cécile Wajsbrot en Olivier Bourdeaut. In 2018 ontving ze het Dr. Elly Jaffé Stipendium.

Frits Spits is radiomaker en televisiepresentator, bekend van onder meer de radioprogramma’s De Avondspits, Tijd voor Twee en De Taalstaat. Hij is auteur van de boeken Zestig strepen en De Standaards van Spits.

>>>>

fr

Against English, édité par Lotte Jensen, Niek Pas, Daniel Rovers et Koen Gulik, est né de la résistance. Résistance à l'unification de la langue et de la société. Les auteurs veulent montrer les dangers réels de notre recours massif à l'anglais. Avec la domination du langage vient la domination de la pensée. La vision du monde anglo-américaine détermine la vision de l'économie, de la politique et du gouvernement. Le gouvernement doit se retirer et laisser autant que possible à l'individu. Et la société ? Elle est soumise au principe du marché. Partout où l'on préfère parler dans le jargon anglais. Sur la base de courtes conférences données par les auteurs de Against English, nous découvrons le présage du livre. Un premier exemplaire est offert à Frits Spits.
A propos des intervenants

Daniel Rovers est un écrivain - entre autres du roman De waren (Les marchandises) et de la collection d'essais Bakvis (La cuisson du poisson) - et éditeur de De Witte Raaf (Le corbeau blanc). En duo, il a traduit le roman posthume de David Foster Wallace, The Pale King.

Niek Pas est maître de conférences en histoire française à l'université d'Amsterdam. Ses romans comprennent Macron et la nouvelle révolution française (2017) et L'histoire de France en bref (2008).

Lotte Jensen est professeur d'histoire littéraire et culturelle néerlandaise à l'université Radboud de Nimègue. Parmi ses publications, citons Résistance à Napoléon (2013) et Célébrations de la paix. La naissance de l'identité néerlandaise, 1648-1815 (2016).

Fouad Laroui est écrivain et maître de conférences en langue et culture françaises à l'université d'Amsterdam.

Koen van Gulik est éditeur de la Bibliothèque mondiale et fondateur de l'Aiecica - l'Association internationale des éditeurs contre l'impérialisme culturel angloaméricain.

Eva Wissenburg est traductrice littéraire en français et membre de la rédaction de Filter, magazine de traduction. Elle a traduit des œuvres de Julien Benda, Cécile Wajsbrot et Olivier Bourdeaut, entre autres. En 2018, elle a reçu le Dr. Elly Jaffé Stipendium.

Frits Spits est un réalisateur de radio et un présentateur de télévision, connu entre autres pour les programmes radio De Avondspits, Tijd voor Twee et De Taalstaat. Il est l'auteur des livres Zestig strepen et De Standaards van Spits.

Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)