Logo de l'OEP
Logo de l'OEP

Instituts et centres de recherche

Unitat d'Educació Multilingüe (Universitat Jaume I)


Last Updated: 10 Apr 2012

L'objectiu fonamental de la UEM-UJI és la transferència dels resultats d'investigació sobre el fenòmen del multilingüisme des d'una perspectiva educativa, evolutiva i sociolingüística. Són objectius específics de la Unitat per a l’Educació Multilingüe:

  1. Promoure la investigació sobre l’educació multilingüe, tant la d’àmbit universitari com la desenvolupada a les aules dels diversos nivells de l’ensenyament no universitari, amb una atenció especial a l’ensenyament en valencià
  2. Fomentar la constitució de grups de treball i de recerca sobre l’educació multilingüe.
  3. Facilitar la col·laboració i l’intercanvi d’experiències sobre l’educació multilingüe entre centres educatius (escoles, centres d’educació secundària i universitats) i altres entitats implicades en l’educació multilingüe.
  4. Facilitar al conjunt de la comunitat educativa informació, assessorament i recursos respecte del disseny i l’aplicació de nous enfocaments multilingües en el sistema educatiu valencià.
  5. Publicar i difondre treballs d’investigació sobre l’educació multilingüe.
  6. Organitzar cursos, seminaris, exposicions, simposis, congressos, jornades, etc. sobre l’ús de les llengües en els sistemes educatius.
  7. Crear i mantenir un web sobre l’educació multilingüe, que tinga per finalitat la promoció de la Unitat per a l’Educació Multilingüe i l’assoliment dels objectius anteriors.
>>>>>>>>>>>>>>>>>